กิจกรรมที่ผ่านมา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประชุมคณะที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2567 (สัญจร) ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีวาระเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ท่านใหม่ เนื่องจาก คุณอาภรณ์ วัชระ สิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสัมฤทธิ์ ล้ำเลิศ ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมการค้าธุรกิจท่องเที่ยว ปีบริหาร 2567-2568

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ในนามคณะกรรมการ กกร.จังหวัด ประชุมคณะกรรมการ กกร.จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยหอการค้าฯ มีประเด็นนำเสนอเข้าสู่ กรอ.จังหวัดฉะเชิงเทรา ประกอบด้วย - การส่งเสริมให้สถานที่ของรัฐติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน Net Zero (.)ประเด็นติดตามความคืบหน้า -โครงการทุ่งซาฟารีในป่าธรรมชาติ ระบบสกายวอล์ค -การปรับปรุงไฟทางแสงสว่างตามถนน ทช-ทล -การเฝ้าระวังน้ำเสียจากครัวเรือนที่ปล่อยลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ -การปรับปรุงสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์และสายเคเบิ้ลให้เป็นระเบียบเรียบร้อย -การส่งเสริมการเดินทางด้วยรถไฟ -มาตรการกู้ภัยผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถไฟฟ้า (EV) -แนวทางการพัฒนาพื้นที่บริเวณหน้าวัดโสธรวราราม วรวิหาร ในการแก้ไขปัญหาจราจร ความปลอดภัย และระบบสาธารณูปโภค -การจัดจราจรวันเวย์รอบโรงพยาบาลพุทธโสธร -การระดมความต้องการจัดผังเมืองรวมฉะเชิงเทรา เพื่อการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา -ส่งเสริมการกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง สู่ Zero waste Zero landfill -การจัดตั้งสภาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา -แนวทางการป้องกันการกระโดดสะพานเฉลิมพระเกียรติฯ ข้ามแม่น้ำบางปะกงเพื่อป้องกันการสูญเสียชีวิตของประชาชน -มาตรการทำท่อระบายน้ำดี - น้ำเสีย ของหมู่บ้านจัดสรร -การจัดงานแสดงสินค้าของดีเมืองแปดริ้ว -การจัดกิจกรรมถนนคนเดินจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติ ออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

"ป้ายของดี" แนะนำโดยหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566

กิจกรรม YEC ฉะเชิงเทรา

5ภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน 8 Riew Feel แฟ Coffee &Friends 2024 ประชุมสรุปการจัดงาน 5 ภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน 8 Riew Feel แฟ Coffee &Friends 2024 ได้ประชุมสรุปการจัดงาน โดยแต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการปฏิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ ได้รายงานถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการจัดงาน และรายงานความคิดเห็นจากประชาชนที่มาร่วมงาน โดยเสียงจากประชาชนมากกว่า 90% ประทับใจในรูปแบบการจัดงานและอยากให้จัดงานรูปแบบนี้ขึ้นอีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเมืองแปดริ้ว อีกทั้งยังมีตัวแทนจากผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นจากฝั่งผู้ประกอบการร้านกาแฟอีกด้วย #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทรา #ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา #เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา #มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ #YECฉะเชิงเทรา

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงาน Coffee Fest "8 Riew Feel แฟ Coffee & Friends" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09:00-09:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน และสมาชิกYEC Chachoengsao ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข และการออกแบบบเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวคิด Happy Model รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข และประกาศความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพสูง Happy Model เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้และความเข้าใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง สู่การขับเคลื่อนกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยใช้ Happy Model เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว ตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง และยกระดับการท่องเที่ยวไทยไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยงานจัดระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยวันศุกร์ 19 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 09:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นางบุญมี ศรีสุข ที่ปรึกษา นางสาวปคุณา บุญก่อเกื้อ รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน YEC สมาชิกYEC Chachoengsao ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข ณ จิมมี่ ฟาร์ม สวนเกษตรผสมผสานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

รายชื่อสมาชิกแยกตามกลุ่มธุรกิจ อาจมีบางธุรกิจที่สังกัดเข้ากลุ่มได้มากกว่า 1 กลุ่ม

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

             


ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานให้เช่าเป็นพื้นที่แบ่งจากสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา , ห้างบิ๊กซี -โรบินสัน, ตลาดสด  ศูนย์กลางคมนาคมออกสู่จังหวัดใกล้เคียง 

พื้นที่ 24 ตารางเมตร ราคา 5,000 บาท
สนใจติดต่อ  038-514105
089-8316933, 092-2607553

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้