กิจกรรมที่ผ่านมา

ประชุมกลุ่มย่อยเรื่องการจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี 2566 และงานฉลองการก่อตั้งครบ 38 ปี พร้อมฉลอรางวัลหอการค้ายอดเยี่ยมและรางวัลสำเภาทอง ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 12.00 น. ณ ร้านอาหารเอกเขนก (ประชุมพร้อมรับประทานอาหาร)

นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร รองเลขาธิการหอการค้า ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร รองเลขาธิการหอการค้า ร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและพฤติมิชอบ จังหวัดฉะเชิงเทรา (ครั้งที่ 1/2566) ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมต้อนรับและปรึกษาหารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 13.00-21.00 น.ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าและรับฟังบรรยายพิเศษและร่วมงานเลี้ยง

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนมีนาคม 2566 ในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด (เซลล์แมนจังหวัด) และประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสมุนไพรด้านเชื่อมโยงผู้ประกอบการและการตลาด ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรีชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายชาลี เจริญสุข ที่ปรึกษาหอการค้าฯ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสริมสร้างสังคมสุจริตและต่อต้านการทุจริต ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมบางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง การบูรณาการองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภายตะวันออก (EEC) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 1 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตรและผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาคนพิการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ผ่านสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ณ โรงแรมซันธารา เวลเนส รีสอร์ท จังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด) ครั้งที่ 3/2566 ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติฯ ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมประชุมการจัดงานมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 52 ปี 2566 ณ ห้องประชุมราชมงคลรังสี โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเรื่องการจัดงานประชุมใหญ่สามัญสมาชิกประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมซันธารา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางภรพิรมย์ ศิริปุณย์ กรรมการ ร่วม ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัด (กพร.ปจ.) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา ต.วังเย็น อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา

นายพงศ์ธร เผ่าบรรจง รองประธาน ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ และติดตามความคืบหน้าแนวทางการพัฒนาที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน ที่ ฉช 504 เพื่อเข้าร่วมโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (SEDZ) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมทำงาน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเรื่องZero Co2 Run 2023 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ ร่วมประชุมโครงการส่งเสริมกระบวนการเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge-Based OTOP : KBO) จังหวัด วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมทำงาน เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเรื่องการจัดงานหอการค้าแฟร์ ครั้งที่ 11 ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และคณะกรรมการหอการค้าฯ เข้าร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลขนมหวาน อาหารอร่อย และของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2466 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-12 มีนาคม 2566 ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น. ณ ลานสนามยิงปืน ค่าย ช.พัน 2 รอ. อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอกาค้าฯ และนายจอมพงศ์ ชูทับทิม เลขาธิการ เข้าร่วมพบปรึกษาเรื่องของงานอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยไฟฟ้า จะขอให้ทางหอการค้าเข้าร่วมโครงการและช่วยประชาสัมพันธ์ ในวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดงานอบรมวันที่ 29 เมษายน 2566 โดย NCW ร่วมกับกรมสวัสดิการและกรมอุตสาหกรรม

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ เข้าพบปะเกษตรกรรุ่นใหม่ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมทั้งแนะนำการทำเกษตรอย่างมีแบบแผนและหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตในส่วนของการวางแผนการตลาด ในวันที่ 2 มี.ค. 2566 เวลา 19.00 - 22.00 น. ณ บ้านสวนเมล่อนอำเภอบ้านโพธิ์

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อร่วมกันนำเสนอแนวทางการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทรา สู่การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขและพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดฉะเชิงเทรา (กรอ.จังหวัด)

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่งเจ้าหน้าที่ร่วมการอบรม “หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ” ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน และ นางสาวอภินันท์ภรณ์ ใต้หล้าสถาพร รองเลขาธิการ ร่วมโครงการมอบโค-กระบือ ในโครงการอนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่าบุกรุกพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัด ภาคตะวันออก ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และ กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ในจังหวัดภาคตะวันออก (Young public and private collection : YPC) จังหวัดฉะเชิงเทรา ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมโรงแรมการ์เด้น ซีวิว รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี บริหารโครงการโดย มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ หอการค้าไทย โดยนายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต้อนรับ และ นางฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น.

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยการออกสลากกาชาดการกุศลจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566 เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (หอประชุมอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา) โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ สมาคมชาวฉะเชิงเทรา และกองประกวดนางสาวไทยฉะเชิงเทรา จัดประกวดนางสาวไทยฉะเชิงเทรา ประจำปี 2566 เพื่อเป็นตัวแทนจังหวัดฉะเชิงเทรา ในการประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2566 (Miss Thailand 2023) ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยจัดประกวดรอบตัดสินในวันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ อุทยานพระพิฆเนศองค์ยืน ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมหารือ กับทีมงานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเขต เพื่อรับฟังข้อปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับการขออนุมัติ อนุญาตของทางราชการหรือปัญหาอื่นใดที่เกี่ยวเนื่องอันที่จะสามารถป้องกันหรือระงับยับยั้งการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.30 น. เวลา 10.30 ณ ห้องประชุม หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้