กิจกรรมที่ผ่านมา

คุณชัยวัฒน์ วิรัชกุล ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และ คุณศรุตยา แก้วเมืองเพชร ผู้แทนประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการสัมมนาเพื่อชี้แจงและเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมืองระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมถวายภัตตาหารเพล พระภิกษุและ สามเณรภาคฤดูร้อน จำนวน 120 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์ ซิ. วัดโสธรวราราม วรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา และมอบผักกวางตุ้งปลอดสารให้ทางวัด 20 กิโลกรัม เพื่อนำไปทำอาหารเลี้ยงพระภิกษุและสามเณร

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นเกียรติในการจัดงานแถลงข่าว การจัดงานพิธีอัญเชิญหลวงพ่อพุทธโสธรขึ้นจากแม่น้ำบางปะกง ประจำปี 2567 ณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 10.30 น.นายยุทธนา มาตเจือ รองประธานหอการค้าฯ รับมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการจัดงาน เวลา 11.30 น. หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทราประจำปี 2567 และรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ ศาลาอัญเชิญหลวงพ่อโสธร วัดโสธรวราราม อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอแสดงความยินดีกับคุณนริศ ปุณยลิขิต ประธาน บริษัท ดั๊กคิง จำกัด / ที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองเปิดร้านเป็ดอร่อย ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 25667 เริ่มเวลา 9.09 น. ณ ร้านเป็ดอร่อย ด้านหน้าโรงงาน ดั๊กคิง ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

พลเอก เฉลิมชัย สุทธิสาท องคมนตรี พบปะติดตามความคืบหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาข้างในพื้นที่ โดยมีนายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าและประธานกองทุนอนุรักษ์ช้างป่าพิทักษ์ประชาชนจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะคณะทำงาน ร่วมต้อนรับในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการหอการค้าฯ ร่วมพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านฯ ในภาคเช้าด้านสังคม บ้านหัวลำพู ม.๔ ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอคลองเขื่อน (บ้านดิน) ม.4 ต.คลองเขื่อน อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา- ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ด้านสิ่งแวดล้อม บ้านต้นกรอก ม.5 ต.เขาดิน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายโชติอนันต์ ปินถานันท์ รองประธานหอการค้าฯ นายคณิศร นิ่มเจริญวรรณนางสาวชนากานต์ สิงห์สมุทร เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10:00 น. นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการหอการค้าฯ ร่วมตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์เพื่อประกอบการพิจารณาขอรับใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสัตว์ ณ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 - 17.00 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธานหอการค้าฯ นายทนงศักดิ์ ทรัพย์เฟื่องฟู สมาชิกหอการค้าฯ ร่วมลงพื้นที่ติดตามการซ่อมแซมคูกันช้างป่า ณ ท้องที่ตำบลตะเกรา ตำท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ และตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทร

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. นายจิตรกรเผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นายจิตรกรเผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาพื้นที่บริเวณรอบวัดโสธรวรารามวรวิหาร ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องสุนทรพิพิธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมจัดอาหารและไอศครีมเลี้ยงประชาชน และผู้มาใช้บริการโรงพยาบาลพุทธโสธร ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 เริ่มเวลา 11.00 น. ณ อาคารสนับสนุน (ชั้นล่าง) โรงพยาบาลพุทธโสธร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นางสุนีย์ แก้วเมืองเพชรกรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น ณ อาคารอเนกประสงค์พระธรรมมังคลาจารย์ ซิ. วัดโสธรวราราม วรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดบรรยายสรุปกติกาการแข่งขันแรลลี่ร่วมใจ ไทยเที่ยวไทย บุกป่า ฝ่าทะเล พร้อมแจกสติกเกอร์เบอร์แข่ง ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ ร้านอาหารหัวมังกรซีฟู๊ด ต.คลองนา อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองแปดริ้ว ครั้งที่ 53 ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 น. ณ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธาน

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 16.39 น. ณ หอพระไตรปิฎก พระอุโบสถวัดโสธรวราราม วรวิหาร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดย ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี ร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจร่วมเป็นเจ้าภาพ

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิกหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี 2567 โดย นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน มีการบรรยายพิเศษบรรยายพิเศษ EEC ต่อการพัฒนาเมืองฉะเชิงเทรา โดย นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ บรรยายพิเศษทิศทางการศึกษาสู่โลกยุคใหม่โดย ดร.นาฏฤดี จิตรรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุจิปุลิ ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 - 20.00 น. ณ ห้องบางตลาดโรงแรม ที วินเทจ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการหอการค้าร่วมลงพื้นที่เพื่อคัดเรียกหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ตามโครงการ 9 ,10 ปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชุมชนประจำปี 2567ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น ณ วิสาหกิจชุมชนใส่ใจสวนไผ่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ม 18 ตำบลท่าเกียบ อำเภอท่าเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.พวงทอง วรรณีเวชศิลป์ ที่ปรึกษาหอการค้าฯ ร่วมลงพื้นที่เพื่อคัดเรียกหมู่บ้านต้นแบบหมู่บ้านต้นแบบการน้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้ตามโครงการ 9 ,10 ปฏิบัติบูชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อพัฒนาชุมชนประจำปี 2567วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. ศาลากลางบ้านสามพราน หมู่ 25 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทราเวลา 09.00 น ศาลากลางบ้านทุ่งสาย หมู่ 12 ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และเลขาธิการหอกาค้าจังหวัด พร้อมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมคณะกรรมการหอการค้าภาคตะวันออก หอการค้าไทย ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-23 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม สยามดาษดา เขาใหญ่ จังหวัดปรจีนบุรี เพื่อร่วมนำเสนอโครงการขับเคลื่อนหอการค้ากลุ่มจังหวัด/หอการค้าจังหวัด ประจำปี 2567

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น. นางสุนีย์ แก้วเมืองเพชร รองประธาน นางพรภิรมย์ ศิริปุณย์ นายทะเบียนหอการค้า ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางในการจัดทำแผนการท่องเที่ยวอำเภอบางคล้า ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. นายสมพงษ์ นำศรีเจริญสุข กรรมการหอการค้าฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ ห้องประชุมพระยาศรีสุนทรโวหารฯ (น้อย อาจารยางกูร) ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น.นายยุทธนา มาตเจือ รองประธานฯ เป็นวิทยากร โครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ณ ศูนย์ปฏิบัติการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนภายในวิทยาลัยสงฆ์ วัดโสธรวรารามวรวิหาร

ดร.จิตรกร เผด็จศึก ประชุม คณะกรรมการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 หอการค้าไทย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น.-12.00 น. ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Application Zoom เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนการทำงานในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ในการเสริมสร้างองค์กรหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 ให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ ร่วมเป็นวิทยากร ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติงานการเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกิจกรรมการเผยแพร่กฎหมายฟื้นฟูกิจการลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 -15.30 น.ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 18.30 น.นายจิตรกร เผด็จศึกประธานหอการค้า และนายสุรัตน์ จรกรรณ รองประธานหอการค้า ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลท่องเที่ยว มะม่วง อาหาร และของดีอำเภอบางคล้า ประจำปี 2567 ครั้งที่ 20 ณ เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้า

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายยุทธนา มาตเจือ รองประธานหอการค้า และนายทนงศักดิ์ ทรัพย์เฟื่องฟู สมาชิกหอการค้าร่วมงาน "MOI Waste Bank Week - มหาดไทย ปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" ณ ศูนย์การเรียนรู้เมืองฉะเชิงเทรา KCC เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

วันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้าฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ระหว่าง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ห้องประชุมการะเกด มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้