สิทธิประโยชน์และหน้าที่สมาชิก

Last updated: 2018-09-26  |  944 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สิทธิประโยชน์และหน้าที่สมาชิก

สิทธิประโยชน์สมาชิก

1.ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของหอการค้าเท่าที่จะอำนวยได้
 
2. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อหอการค้า หรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของหอการค้าเพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของหอการค้า
 
3. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของหอการค้าได้ โดยทำเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ หรือคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ
 
4. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
 
5. มีสิทธิประดับเครื่องหมายหอการค้า
 
6. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
 
 
หน้าที่ของสมาชิก
 
1. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของหอการค้า มติดของที่ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการ และหน้าที่ ซึ่งตนได้รับมอบหมาย จากหอการค้าด้วยความซื่อสัตย์โดยเคร่งครัด 
 
2. ดำรงรักษาเกียรติและประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของหอการค้า  ตลอดจนรักษาความลับในข้อประชุม หรือวิธีการของหอการค้า  ไม่เปิดเผยข้อความซึ่งอาจจะนำความเสื่อมเสียมาสู่หอการค้าโดยเด็ดขาด
 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของหอการค้าให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าหน้าอยู่เสมอ
 
4. ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก และปฏิบัติการค้าในทำนองช่วยเหลือกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 
5. ชำระค่าบำรุงให้แก่หอการค้าตามกำหนด
 
6.สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  สัญชาติ  ย้ายที่อยู่  ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจหรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบุคคล  จะต้องแจ้งให้เลขาทราบเป็นหนังสือภายในกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่เปลี่ยนแปลง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com