สิทธิประโยชน์และหน้าที่สมาชิก

Last updated: 14 พ.ค. 2564  |  2849 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สิทธิประโยชน์และหน้าที่สมาชิก

สิทธิประโยชน์สมาชิก

1.ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของหอการค้าเท่าที่จะอำนวยได้
 
2. เสนอความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำต่อหอการค้า หรือคณะกรรมการในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของหอการค้าเพื่อนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของหอการค้า
 
3. ขอตรวจสอบกิจการและทรัพย์สินของหอการค้าได้ โดยทำเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ หรือคณะกรรมการผู้ทำหน้าที่แทนเลขาธิการ
 
4. เข้าร่วมประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นซักถามกรรมการ เสนอญัตติในการประชุมใหญ่สมาชิก
 
5. มีสิทธิประดับเครื่องหมายหอการค้า
 
6. สมาชิกสามัญเท่านั้นมีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมใหญ่และมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ
 

ประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์สมาชิกหอการค้าไทย และหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ผ่าน Application TCC Connect เพียง Download Application ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิเช่น

===================================================================


• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับสิทธิประโยชน์ส่วนลดพิเศษในการใช้บริการกับเครือข่ายสถานบริการที่เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ กว่า 1,394 ราย ประกอบด้วย
- ร้านอาหาร 583 ราย - โรงแรม 214 ราย
- ของฝาก 189 ราย - บริการ 408 ราย


====================
• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับไปรษณีย์ไทย
มอบส่วนลดพิเศษสูงสุด 15% เมื่อใช้บริการส่งด่วนพิเศษ EMS ในประเทศ ณ ที่ทาการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ ระยะเวลามอบส่วนลดถึงเดือนธันวาคม 2564

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ BDMS Wellness Clinic
ใส่ใจสุขภาพไปกับ BDMS Wellness Clinic เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ สาหรับประธานหอการค้าจังหวัด และประธาน YEC รับส่วนลด 10% ในบริการทุกคลินิก และสาหรับสมาชิกหอการค้าจังหวัด รับสวนลด 5% ในบริการของทุกคลินิก ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ นกแอร์
- ฟรีโหลดน้าหนักสัมภาระ 10 กิโลกรัม
- ได้รับสิทธิพิเศษในการสารองที่นั่งเทียบเท่าราชการ
- รับส่วนลดการจองที่นั่ง
จองที่สถานีหรือสนามบิน รับส่วนลด ดังนี้
- บัตรโดยสารประเภท Nok X-Tra ได้รับส่วนลด 50 บาท
- บัตรโดยสารประเภท Nok Max ได้รับส่วนลด 100 บาท
จองผ่าน WWW.nokair.com รับส่วนลด
- ได้รับ TCC Voucher ส่วนลด 100 บาท จานวน 10,000 โค้ด
เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ Bangkok Airways รับสิทธิพิเศษเที่ยวเท่าราชการ
- ส่วนลดค่าบัตรโดยสาร 10% จากบัตรโดยสารราคาปรกติ สาหรับทุกเส้นทางบินทั้งในและระหว่างประเทศ สาหรับสมาชิกหอการค้า และผู้ติดตามอีก 1 ท่าน
- ฟรีโหลดกระเป๋า 50 กิโลกรัม
- เปลี่ยนแปลงวันเดินทางหรือเที่ยวบินได้ไม่จากัด (การเปลี่ยนแปลงไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมงก่อนเดินทาง)
- สะสมคะแนนกับ FlyerBonus ได้
- ฟรีห้องรับรอง Boutique Lounge / มุมรับรอง บริการของว่างและเครื่องดื่มก่อนขึ้นเครื่อง
- ฟรีอาหารทุกเที่ยวบิน
- เลือกที่นั่ง
(วันเดินทาง โปรดแสดงบัตรประชาชน + บัตรสมาชิกหอการค้า ณ เค้าเตอร์เช็คอิน
เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

====================
.
• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ Air Asia รับสิทธิพิเศษเที่ยวเท่าราชการ
- ฟรีโหลดกระเป๋า 40 กิโลกรัม
- ฟรีอาหารร้อนๆ พร้อมเครื่องดื่ม
- ที่นั่ง HOT Seat
- ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา 20 กิโลกรัม
- สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางล่วงหน้า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- กาหนดสิทธิพิเศษ 5 เส้นทาง ประกอบด้วย
1. ภายในประเทศทุกเส้นทาง
2. ไทย - กลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม)
3. ไทย - มาเก๊า และ ฮ่องกง
4. ดอนเมือง – บาหลี (อินโดนิเซีย)
5. ดอนเมือง – พุทธคยา (อินเดีย)

5 เงื่อนไข
1. สามารถเดินทางในวันธรรมดา เสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. ราคาบัตรโดยสาร (ราคากลาง) ณ วัน เวลา ที่ซื้อบัตรโดยสาร (ไม่ใช่ราคาโปรโมชั่น หรือราคา
ที่แสดงใน Website หรือ Application)
3. การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง อาจมีค่าส่วนต่างตามจริง (หากบัตรโดยสารในเที่ยวบินใหม่มีราคาสูงกว่า)
4. การสารองที่นั่งทุกประเภทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก/คืนเงินทุกประการ
5. ข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ สายการบินสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า (ไม่สามารถแยกรายการค่าโดยสารและค่าบริการเสริมอื่นได้)

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ VIET JET
1. สมาชิกหอการค้าฯ แสดงบัตร Virtual Card ผ่าน TCC Connect เมื่อทาการ Check in รับเพิ่มทันที น้าหนักสัมภาระอีก 15 กิโลกรัม
2. สามารถมีผู้ติดตามได้ 4 ท่าน (ต้องเป็นเลข Booking เดียวกัน)
เงื่อนไข 1.บัตรโดยสารราคาคงที่ตลอดปี (ยกเว้นวันหยุดเทศกาล)
2. สามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมไม่จากัดจานวนครั้งก่อน
เวลา เดินทาง 3 ชั่วโมง (เก็บเฉพาะส่วนต่าง หากมี)
3. น้าหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม แสดงบัตร Virtual Card ผ่าน TCC Connect เมื่อ Check in รับ เพิ่ม 15 กิโลกรัม
เริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ PTT (บัตร Blue Card)
รับสิทธิสะสมแต้มสองเท่า เมื่อสะสมคะแนน Blue Card จากการเติมน้ามัน PTT Station หรือซื้อสินค้าที่ Café Amazon
- เติมน้ามันครบทุก 1 ลิตร ได้รับคะแนนสะสม 2 คะแนน (เมื่อซื้อน้ามันครบ 500 บาทขึ้นไป)
- ซื้อสินค้าครบทุก 20 บาท ได้รับคะแนน 2 คะแนน

วิธีการสมัครบัตร
1. การสมัครบัตร Blue Card สามารถสมัครได้ที่ PTT Stion และร้านค้าที่ OR กาหนด โดยแสดงบัตรประชาชน เป็นหลักฐานในการสมัคร (ผู้ที่มีบัตรBlue Card แล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่)

2. ลงทะเบียนบัตร Blue Card บน Website หอการค้าไทย
กรอกข้อมูลบัตร Blue Card ลงทะเบียนเพื่อขอใช้สิทธิประโยชน์ สะสมแต้ม X 2 บน Websit หอการค้าไทย (www.thaichamber.org) โดยหอการค้าไทยจะทาการตรวจสอบสถานการณ์เป็นสมาชิก และประสาน OR เพื่อทาการผูกสิทธิ์ (กระบวนการตรวจสอบและผูกสิทธิ์ใช้เวลา 2 สัปดาห์ โดยจะแสดงผลทุกวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน)
รับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป

• สมาชิกหอการค้าไทย / สมาชิกหอการค้าจังหวัด กับ CP All
รับแต้ม ALL Point คูณ 2 เมื่อใช้จ่ายที่ 7-eleven ทุกสาขา ทุก 10 บาท รับแต้ม 6 แต้ม (ปรกติ 3 แต้ม) สามารถใช้ 100 แต้มแทนเงินสด 1 บาท เพื่อใช้ซื้อสินค้าหรือแลกของฟรีเมียมที่ร่วมรายการ

• สิทธิพิเศษการเข้าร่วมเป็นศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจาปีการศึกษา 2564

1. สนับสนุนส่วนลดค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร สาหรับผู้สมัครเรียนคณะ หรือสาขาใดก็ได้ เมื่อสมัครผ่าน หอการค้าจังหวัด

2. สนับสนุนค่าดาเนินการรับสมัครแก่หอการค้าจังหวัด ที่เป็นศูนย์รับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในอัตรา 5,000 บาท/ผู้สมัครเรียน 1 คน เมื่อนักเรียนจ่ายค่ามัดจาตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

3. หอการค้าจังหวัด ประชาสัมพันธ์ ในการรับสมัครนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4. ทุนอุดหนุนพิเศษสาหรับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัด

 4.1 กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และกรรมการหอการค้าจังหวัด ที่ดำรงตาแหน่งในปัจจุบัน ได้รับทุนอุดหนุนพิเศษค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาโท 1 ปีครึ่ง / 2 ปี และระดับปริญญาเอก 3 ปี)

4.2 บุตรของกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และบุตรของกรรมการหอการค้าจังหวัด (เป็นกรรมการที่ดารงตาแหน่งในปัจจุบัน) ได้รับทุนอุดหนุนพิเศษค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาโท 1 ปีครึ่ง / 2 ปี และระดับ ปริญญาเอก 3 ปี)

4.3 เจ้าหน้าที่และบุตรของเจ้าหน้าที่ (ที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน) ได้รับทุนอุดหนุนพิเศษค่าหน่วยกิต 10% ตลอดหลักสูตร (ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาโท 1 ปี ครึ่ง / 2 ปี และระดับ
ปริญญาเอก 3 ปี)

====================

อ้างอิงตาม : 


หน้าที่ของสมาชิก
 
1. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับของหอการค้า มติดของที่ประชุมใหญ่ มติของคณะกรรมการ และหน้าที่ ซึ่งตนได้รับมอบหมาย จากหอการค้าด้วยความซื่อสัตย์โดยเคร่งครัด 
 
2. ดำรงรักษาเกียรติและประโยชน์ส่วนได้ส่วนเสียของหอการค้า  ตลอดจนรักษาความลับในข้อประชุม หรือวิธีการของหอการค้า  ไม่เปิดเผยข้อความซึ่งอาจจะนำความเสื่อมเสียมาสู่หอการค้าโดยเด็ดขาด
 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของหอการค้าให้เจริญรุ่งเรือง และมีความก้าหน้าอยู่เสมอ
 
4. ต้องรักษาไว้ซึ่งความสามัคคีธรรมระหว่างสมาชิก และปฏิบัติการค้าในทำนองช่วยเหลือกันด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
 
5. ชำระค่าบำรุงให้แก่หอการค้าตามกำหนด
 
6.สมาชิกผู้ใดเปลี่ยนชื่อ  ชื่อสกุล  สัญชาติ  ย้ายที่อยู่  ย้ายที่ตั้งสำนักงาน เปลี่ยนแปลงประเภทวิสาหกิจหรือเปลี่ยนผู้แทนนิติบุคคล  จะต้องแจ้งให้เลขาทราบเป็นหนังสือภายในกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่เปลี่ยนแปลง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้