กิจกรรม YEC

คุณชัยวัฒน์ วิรัชกุล ผู้แทนประธานหอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และ คุณศรุตยา แก้วเมืองเพชร ผู้แทนประธานคณะกรรมการผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมการสัมมนาเพื่อชี้แจงและเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.-12.00 น. ณ ห้องประชุมสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมืองระยอง

กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ หอการค้าฉะเชิงเทรา (YEC ฉะเชิงเทรา) เข้าร่วมประชุมหารือเรื่องการดัดแปลงเรือนำเที่ยวเล็กในแม่น้ำบางปะกงจากเรือเครื่องยนต์ เป็นระบบมอเตอร์ไฟฟ้า โดยในที่ประชุมมี ดร.จุฬา สุขมานพ (เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก) หอการค้าฉะเชิงเทรา สภาอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา นิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบอร์ดรูม สำนักงาน อีอีซี กรุงเทพมหานคร

วันพุธที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายโชติอนันต์ ปินถานันท์ รองประธานหอการค้าฯ นายคณิศร นิ่มเจริญวรรณนางสาวชนากานต์ สิงห์สมุทร เลขาธิการ ร่วมประชุมคณะทำงานด้านการตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 1 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าฉะเชิงเทราเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญหอการค้าฉะเชิงเทราประจำปี 2567 ณ โรงแรมทีวินเทจ บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 YEC ฉะเชิงเทรา ร่วมลงพื้นที่กับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่การพัฒนาพื้นที่และชุมชน EEC ครั้งที่ 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้เดินทางไปศูนย์เรียนรู้ ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน แห่งแรกในประเทศไทยโดยนิคมอุตสาหกรรมบลูเทคซิตี้,บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (ผู้ผลิตแบตเตอรี่ลิเที่ยม) ,ที่ว่าการอำเภอบ้านโพธิ์ ,วิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานและการแปรรูปตำบลหนองตีนนก ทั้งนี้ ทางYEC มีความยินดียิ่งที่จะได้ทำโครงการดีๆ สำหรับชุมชนในฉะเชิงเทรา เพื่อให้จังหวัดฉะเชิงเทราของพวกเราก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไป ณ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

อนุชุมชนฯ ลงพื้นที่ฉะเชิงเทรา ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่ประชาชนและชุมชนในพื้นที่ อีอีซี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2567 คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงประโยชน์จากการลงทุนสู่การพัฒนาพื้นที่และชุมชน นำโดย รองศาสตราจารย์มณฑล แก่นมณี ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยนายธนาคม จงจิระ รองประธานฯ และอนุกรรมการ รวมทั้งผู้บริหาร สกพอ. นางธัญรัตน์ อินทร รองเลขาธิการฯ สายงานพื้นที่และชุมชน และเจ้าหน้าที่ สกพอ. นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน YEC และผู้แทน YEC ฉะเชิงเทราได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเรียนรู้แนวทางการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของนิคมอุตสาหกรรม ฯ และชุมชนรอบโครงการอย่างเป็นรูปธรรม และการยกระดับผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีมูลค่าสูงขึ้นของวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ รวมถึงร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานในพื้นที่และผู้นำท้องถิ่นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกผ่านโครงการ EEC Tambon Mobile Teamคณะอนุกรรมการฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สกพอ. ได้ลงพื้นที่ประชุมหารือและศึกษาแนวทางการดำเนินงาน เขาดิน โมเดล ซึ่งเป็นตัวอย่างความสำเร็จของการช่วยเหลือเกื้อกูลและสนับสนุนส่งเสริมกันของนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทค ซิตี้ และชุมชนรอบโครงการทั้งด้านที่ดิน ด้านอาชีพ และด้านสิ่งแวดล้อมณ ศูนย์เรียนรู้ ทุ่งสมุนไพรป่าชายเลน แห่งแรกของประเทศไทย โดยมีนางสาวกุลพรภัสร์ วงค์มาจารภิญญาประธานผู้บริหารนิคมอุตสาหกรรมฉะเชิงเทรา บลูเทคซิตี้ ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมผลิตภัณฑ์สมุนไพรในชุมชนให้มีมูลค่าสูงขึ้น และสามารถขยายช่องทางการตลาดได้มากขึ้น ซึ่งจะนำไปขยายผลในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอื่น ๆ ต่อไป จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนและระบบกักเก็บพลังงานแบบครบวงจร ของบริษัท บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นโรงงานที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่างกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์ กับ บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ไต้หวัน) ผลผลิตของโรงงานแห่งนี้ถือเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ อีอีซี นอกจากนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้ร่วมประชุมหารือร่วมกับนายศักรินทร์ ศรีสมวงศ์ นายอำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้นำท้องถิ่น ประกอบด้วย นายหิรัญ หริ่มเจริญ กำนันตำบลหนองตีนนก นายสมศักดิ์ไหลไผ่ทอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 และนายเมืองแมน มนจ้อย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ตำบลหนองตีนนก และนายวิลาศ สุวินัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตีนนก เป็นต้น เกี่ยวกับแนวทางการทำงานร่วมกันในการสร้างการรับรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ อีอีซี รวมทั้งการเตรียมพื้นที่และชุมชนให้มีความพร้อมและศักยภาพที่จะรองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ผ่านโครงการ EEC Tambon Mobile Team จากนั้น ได้เข้าเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานและการแปรรูปตำบลหนองตีนนก ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยจากการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้นจากการรวมกลุ่มกันของประชาชนในชุมชนเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่สมาชิก ด้วยการปลูกผักและเลี้ยงสัตว์ด้วยวิธีการธรรมชาติ ให้สมาชิกมีอาหารที่ปลอดภัยอย่างเพียงพอ ส่วนรายได้ที่เกิดจาการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรจะนำมาปันผลให้แก่สมาชิก และช่วยเหลือสมาชิกยามเจ็บป่วย มีการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อลดต้นทุนการผลิตและรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจแบบ BCG โดยคณะอนุกรรมการฯ จะนำข้อมูลและบทเรียนแห่งความสำเร็จไปเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการเชื่อมโยงจากการลงทุนสู่พื้นที่และชุมชน ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญของคณะอนุกรรมการฯ ต่อไป

นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าฉะเชิงเทรา (YEC ฉะเชิงเทรา) ได้ไปร่วมพิธีเปิดงาน เทศกาลเที่ยวเมืองไทย ครั้งที่ 42 จัดโดยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยพิธีเปิดงานมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งทาง YEC ฉะเชิงเทราได้ร่วมกับ ททท.สำนักงานฉะเชิงเทราประชาสัมพันธ์ ร้านค้าของดีจากฉะเชิงเทราผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อร่วมเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวต่างได้ตามมาร่วมงานอีกด้วย ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ชั้น G ฮอลล์ 1-4 กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 9 - วันอาทิตย์ที่ 10 มีนาคม 2567 นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา (YEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทรา วัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา และสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงานเทศกาลเมืองแปดริ้ว 8 ริ้วสายนที วิถีวัฒนธรรม ณ ลานหน้าสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 เวลา 8.30-13.00 น. นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าฉะเชิงเทราเข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ การตั้งจุดหมายสู่ความสำเร็จ ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ในงานปัจฉิมนิเทศคณะวิทยาศาสตร์ฯ ปีการศึกษา 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ที่ 1 - วันอาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 2567 สมาชิก YEC ฉะเชิงเทรา ได้เดินทางไปร่วมงานสานภาคตะวันออก ครั้งที่ 6 สนุกสงาด เที่ยวตราดให้เช่ด ซึ่งจัดโดย YEC ตราด ณ จังหวัดตราด

วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2567 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.00 น. นายปราการ ปิ่นเจริญ รองประธาน YEC, นายณัฐฤทธ์ หนุนพระเดช รองประธาน YEC ร่วมประชุมชี้แจงโครงการ Workshop “เทศกาลอวดเมือง” ผ่านระบบ Google Hangouts Meet

5ภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน 8 Riew Feel แฟ Coffee &Friends 2024 ประชุมสรุปการจัดงาน 5 ภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน 8 Riew Feel แฟ Coffee &Friends 2024 ได้ประชุมสรุปการจัดงาน โดยแต่ละหน่วยงานได้รายงานผลการปฏิบัติในส่วนที่รับผิดชอบ ได้รายงานถึงปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการจัดงาน และรายงานความคิดเห็นจากประชาชนที่มาร่วมงาน โดยเสียงจากประชาชนมากกว่า 90% ประทับใจในรูปแบบการจัดงานและอยากให้จัดงานรูปแบบนี้ขึ้นอีกเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในเมืองแปดริ้ว อีกทั้งยังมีตัวแทนจากผู้ประกอบการร้านค้า เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นจากฝั่งผู้ประกอบการร้านกาแฟอีกด้วย #การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทรา #ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา #เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา #มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ #YECฉะเชิงเทรา

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดงาน Coffee Fest "8 Riew Feel แฟ Coffee & Friends" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2- 4 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 - 20.00 น.

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 09:00-09:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน และสมาชิกYEC Chachoengsao ร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข และการออกแบบบเส้นทางท่องเที่ยวตามแนวคิด Happy Model รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นประธานกล่าวปิดการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข และประกาศความร่วมมือการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพสูง Happy Model เพื่อสร้างการรับรู้ ความรู้และความเข้าใจ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวคุณภาพสูง สู่การขับเคลื่อนกิจกรรมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยใช้ Happy Model เป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว ตอบสนองกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพสูง และยกระดับการท่องเที่ยวไทยไปสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง โดยงานจัดระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยวันศุกร์ 19 มกราคม 2567 เวลา 09:00 - 09:30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นางบุญมี ศรีสุข ที่ปรึกษา นางสาวปคุณา บุญก่อเกื้อ รองประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน YEC สมาชิกYEC Chachoengsao ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุข ณ จิมมี่ ฟาร์ม สวนเกษตรผสมผสานและแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ต.ก้อนแก้ว อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา

วันศุกร์ 19 มกราคม 2567 เวลา 13.00 – 15.00 น. นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน YEC ร่วมประชุมประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6/2566 ผ่านระบบ VDO Conference

นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน YEC และคณะกรรมการ YEC ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Happy Model เพื่อสร้างเส้นทางท่องเที่ยวแห่งความสุขในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 17 มกราคม 2567 เวลา 14:30 น.นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน Coffee Fest "8 Riew Feel แฟ Coffee & friends" ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฉะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2567 YEC EV CAMPING 2024 (กิจกรรมนำร่อง) วันนี้ขบวนรถไฟฟ้าได้แวะเที่ยววัดพระธาตุวาโย อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา ระหว่างแวะเที่ยววัดเอารถEV มาจอดชาร์จทิ้งไว้ ที่นี่เป็นตู้ชาร์จแบบ AC 7 กิโลวัตต์ ของELEXA (แนะนำให้ติดตั้งแอพและลงทะเบียนล่วงหน้าไว้ก่อนเพราะใช้เวลาพอสมควร) ไปเดินไหว้พระประมาณ 1 ชั่วโมง ได้%แบตเตอร์รี่เพิ่มประมาณ 10 % ที่สำคัญไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงทดลองหรืออย่างไร ทางแอพไม่คิดค่าบริการชาร์จด้วยครับ #กิจกรรมทริปโดย YEC ฉะเชิงเทรา , ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา

วันพุธที่ 10 มกราคม 2567 กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ฉะเชิงเทรา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกิจกรรม จัดกิจกรรม YEC EV Camping 2024 (กิจกรรมนำร่อง) ณ ริมอ่างเก็บน้ำคลองสียัด วัดป่าเขาล้อม วัดหนองเรือ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านการท่องเที่ยววิถีรักษ์โลกแบบ Low Carbon โดยการนำรถยนต์ไฟฟ้า (EV) มาใช้เป็นพาหนะเดินทางตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวแทนการใช้รถน้ำมัน #ขับรถEVเที่ยวได้ทั่วแปดริ้ว

วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ฉะเชิงเทรา ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดงานเทศกาลกาแฟในสวน ‘8 Riew Feel แฟ’ งานกาแฟเพื่อคนที่รักใน Feel แฟ ของชาวแปดริ้ว ซึ่งมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุมดังนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิง

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดกิจกรรม “Zero Co2 Chachoengsao Run 2023” ในอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 05.00 น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้รับเกียยรติจากนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยการออกกำลังกาย อีกทั้งเพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เส้นทางอาหารของจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นที่รู้จักผ่านกิจกรรมวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อม “Zero Co2 Chachoengsao Run 2023” https://drive.google.com/.../1pP08UHD6Df9BugREWOKw7D09UoZ...

หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทราและผู้ประกอบการนักธุรกิจรุ่นใหม่ YEC ร่วมสวัสดีปีใหม่ 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม 2567 1.เวลา 8.00 น.นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 2.เวลา 8.30 น.นายชลธียังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 3.เวลา 9.00 น. นายกำพล สิริรัตตนนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ณ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา 4.เวลา 9.30 น. สรรพากรจังหวัดฉะเชิงเทรา 5.เวลา 10.00 น.ผบ.พล.ร 11 6.เวลา 11.00 น อุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 7.เวลา 11.30 น พาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 ธันวาคม 2566 ระหว่าง เวลา 13:30-15:00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธานYEC ร่วมประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญสืบเนื่องจากสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 41 ผ่านการประชุมออนไลน์ ทางระบบ Zoom Conference

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า นายอาทรเสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน YEC นางสาวศรุตยา แก้วเมืองเพชร รองประธาน ฝ่ายกีฬาและนางสาวชนากานต์ สิงห์สมุทร เลขาธิการ YEC ร่วมประชุมเส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. นายจิตรกร เผด็จศึก ประธาน นายจอมพงษ์ ชูทับทิม เลขาธิการ นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน YEC นายคณิต นิ่มเจริญวรรณ เลขาธิการ YEC นายพรชัย ธรรมจรูญ ผู้จัดการ ร่วมประชุมรับฟังความคืบหน้าการจัดงานสัมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 ด้วยระบบ Conference ผ่านทาง Google Meet

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 9.00 - 16.00 น. YEC ฉะเชิงเทรา ได้จัดทำกิจกรรมร่วมอบรมยิงปืนขั้นพื้นฐาน " YEC Shooting day โดยมีนายจิตรกร เผด็จศึก ประธานหอการค้า และ นายยุทธนา มาตเจือ รองประธาน ร่วมมองรางวัล ให้กับผู้แข่งขัน " ณ สนามยิงปืนเมืองแปดริ้ว

วันศุกร์ที่ 27-28 ตุลาคม 2566 ประธาน/เลขาธิการหอการค้าจังหวัดและประธาน/เลขาธิการ YEC ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทย ครั้งที่ 2/2566 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 5 – วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม 2566 นายอาทร เสริมศักดิ์ศศิธร ประธาน YEC ฉะเชิงเทรา และสมาชิก YEC ฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม YEC Chachoengsao Outting 2023 ณ ภูศักธารรีสอร์ท จ.นครนายก โดยการเดินทางมีกิจกรรม Rally จาก Life House Café อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นจุดเริ่มต้น และสิ้นสุดกิจกรรมที่วัดมณีวงศ์ จ.นครนายก ช่วงบ่ายมีกิจกรรม ขับรถ ATV และล่องแก่ง ช่วงกลางคืน มีการประกาศรางวัลผู้ชนะในแต่ละกิจกรรม และมีกิจกรรม ละลายพฤติกรรมร่วมกีนระหว่าง YEC ฉะเชิงเทรา และ YEC นครนายก วันสุดท้าย รวมพลทานกาแฟที่ ชมนกคาเฟ่ ขอบคุณ YEC นครนายก และ YEC ปราจีนบุรี

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา และYEC หอการค้าจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรม โรงทานจิตอาสา เพื่อประชาชน ปีที่ 7 "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ณ ริมเขื่อนหลังวิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้